Privacyverklaring

Via de website deoudedorpsslagerij.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. B&B De Oude Dorpsslagerij in Nuth acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hoe wij dat doen lees je in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 november 2022.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De persoonsgegevens zullen wij niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij vragen enkele gegevens bij het versturen van een reserveringsaanvraag.

Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier op onze contactpagina, waarbij jou gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen.

Wij verwerken van jou de volgende gegevens (mede-afhankelijk van jouw gebruik van de website):

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventueel telefoonnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op de website.
 • Het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen.
 • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

BEWAARTERMIJNEN

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan jou te leveren.

VERSTREKKING AAN DERDEN

B&B De Oude Dorpsslagerij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden nimmer verkocht.

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen via onze contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Als de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar info@deoudedorpsslagerij.nl.